From 1 - 7 / 7
  • In artikel 8 (https://eur-lex.europa.eu/NL/legal-content/summary/drinking-water-essential-quality-standards.html) van de Europese drinkwaterrichtlijn (2020/2184) worden 'catchment areas' of onttrekkingsgebieden gedefinieerd. Deze onttrekkingsgebieden zijn de voedingsgebieden voor de drinkwaterwinningen van openbare waterbedrijven. De aanduiding van deze onttrekkingsgebieden is cruciaal voor de bronbescherming, welke gekoppeld is aan de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn. Voor deze gebieden dienen de waterbedrijven een risico evaluatie- en beheerplan op te stellen en controles uit te voeren. De aanduiding van de onttrekkingsgebieden grondwater zorgen as such niet voor een directe impact op de handelingen van actoren in de betreffende gebieden via generieke restricties. Wel is het opzet dat de onttrekkingsgebieden kunnen worden aangewend om de nu al bestaande effectenafweging binnen het reguliere omgevingsvergunningenbeleid beter te onderbouwen. De winningen die niet meer actief zijn, worden aangeduid als reserve onttrekkingsgebied. De aanduiding op kaart gaat over de gewestgrens. De Vlaamse Regering heeft geen bevoegdheid om handelingen te beperken of te verbieden in het Waalse Gewest.

  • Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen en waar metingen publiek voor beschikbaar zijn, kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. De mogelijke metingen zijn: peilmetingen grondwatermonsters + analyses Er zijn verschillende types grondwaterlocaties gedefinieerd: (putten en natuurlijke winningen). En ook verschillende filtertypes (pompfilters, infiltratiefilters, omkeerbare pomp/infiltratiefilters, peilfilters, natuurlijke filters (bronnen en vijvers) Deze locaties worden bijgehouden voor verschillende doeleinden, waaronder: - de winningsputten en peilputten van exploitanten, deze worden ingevoerd op basis van het dossier van de grondwatervergunning - de putten van de grondwatermeetnetten van VMM - de meetputten van INBO en andere natuurorganisaties

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater. (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014).

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 (verticale boring) en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014).

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater. (kaartlaag VLAREM-trein 2013, geldig vanaf 4 oktober 2014). De bepaling gebeurt op basis van een combinatie tussen de speciale beschermingszones en de kaart Dieptecriterium voor rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013

  • De serie omvat volgende kaartlagen: Dieptecriterium voor speciale beschermingszones - rubriek 53.8 - VLAREM-trein 2013 Dieptecriteria voor rubriek 55.1 - VLAREM-trein 2013 - verticale boring Dieptecriteria voor rubriek 53.8- VLAREM-trein 2013 - winning van grondwater

  • De kaart met de dieptecriteria helpt u bij het bepalen tot welke diepte er meldingsplicht is voor boringen opgedeeld onder rubriek 55.1 (verticale boring) en vanaf welke diepte er een milieuvergunning dient aangevraagd te worden (kaartlaag VLAREM-trein 2011, geldig tot en met 3 oktober 2014).