From 1 - 10 / 51
  • Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.

  • Jaarlijkse gegevens uit het subsidieregister

  • n het overzicht van de tarieven vind je voor de drie onderdelen van de integrale waterfactuur:de tarieven van het vastrechtde korting op het vastrecht per gedomicilieerdede tarieven voor de berekening van de variabele prijsOmdat de totale prijs kan variëren in functie van het aantal gedomicilieerde personen, vind je in het overzicht voor gezinnen ook de prijs voor het gemiddelde verbruik van verschillende type-gezinnen.

  • Raadpleeg de tarieven voor het waterverbruik van een gezin (basis- en comforttarief)

  • Basisgegevens van bedrijven op bedrijventerreinen met koppelvelden (NrPerceel en NrBedrijventerrein) naar de GIS-bestanden Bedrijventerreinperceel en Bedrijventerrein downloadbaar via de downloadtoepassing van Digitaal Vlaanderen (https://download.vlaanderen.be/Catalogus?q=bedrijventerrein)Meer info via de VLAIO website: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/dataset-bedrijventerreinen/wat-is-de-dataset-bedrijventerreinen

  • Hoeveel van de voorziene riolering is al gerealiseerd in jouw gemeente? En van hoeveel inwoners wordt het afvalwater afgevoerd en gezuiverd?

  • stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatzones en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg.Deze indicator gaat na in hoeverre de jaargemiddelde temperatuur in België wijzigt, en toetst het verloop van deze temperatuur ook af aan de evoluties binnen Europa en mondiaal.

  • Stikstofdepositie (of vermestende depositie) omvat de droge en natte depositie van stikstofhoudende verbindingen op de bodem. Depositie is het resultaat van grensoverschrijdende luchtverontreiniging, waar zowel Vlaamse als buitenlandse emissiebronnen toe bijdragen.

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatgordels en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. En doordat de meeste broeikasgassen erg lang aanwezig blijven in de atmosfeer, zal de temperatuur op aarde zelfs nog blijven stijgen lange tijd na stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen. Maar hoe lager het niveau waarop de concentraties gestabiliseerd worden, hoe lager de totale temperatuurstijging uiteindelijk zal zijn.De oplopende atmosferische concentratie van broeikasgassen in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw wijst het IPCC met meer dan 95 % zekerheid in hoofdzaak toe aan menselijke activiteiten zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, landbouw en wijzigingen in landgebruik (bv. ontbossing). En ook al worden de meeste broeikasgassen uitgestoten in het noordelijk halfrond, toch is de concentratie van broeikasgassen overal in de wereld nagenoeg gelijk. Dit komt doordat hun verblijftijd in de atmosfeer voldoende lang is om tot een homogene vermenging te komen.Deze indicator volgt de evolutie van concentratie aan broeikasgassen in de mondiale atmosfeer.