From 1 - 2 / 2
  • Overzicht emissies luchtverontreiniging en methodieken voor de berekening van de emissies.

  • Deze indicator toont de emissie van de verzurende stoffen ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NOx) door de landbouw (deelsector akker- en tuinbouw en veeteelt). Om de emissies van deze stoffen vergelijkbaar te maken, worden ze uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq).