From 1 - 4 / 4
  • Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd.De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.

  • NiD kwetsbare zones in Vlaanderen zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 91/676/EEC met betrekking tot de bescherming van water tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten afkomstig van agrarische bronnen (de Nitraatrichtlijn). De meetpunten worden aangewend om de nitraatconcentraties van het oppervlaktewater in agrarische gebieden te registreren voor de Nitraatrichtlijn.

  • NiD kwetsbare zones in Vlaanderen zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 91/676/EEC met betrekking tot de bescherming van water tegen vervuiling veroorzaakt door nitraten afkomstig van agrarische bronnen (de Nitraatrichtlijn). Sinds 1/1/2007 is Vlaanderen volledig aangeduid als kwetsbare zone door ministerieel besluit van de Vlaams Overheid in het belang van de Nitraatrichtlijn.

  • De data geeft een overzicht van de onttrekkingspunten voor drinkwater in Vlaanderen. De data is verzameld voor de EU drinkwater richtlijn 98/83/EC.