Creation year

2000

11 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
domain
Representation types
Scale 1:
From 1 - 10 / 11
  • Waterbedeling in Vlaanderen per gemeente of deel ervan, door de verschillende waterbedelingsmaatschappijen.

  • In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werd van de provincie een middenschalige gebiedsdekkende orthofoto geproduceerd. De aanmaak verliep in 3 fasen. In een eerste fase worden de fotografische luchtopnamen gerealiseerd in het voorjaarsseizoen van 2000 op een vliegschaal 1/10.000. Vervolgens worden de filmrollen aan hoge resolutie ingescand. In een derde fase wordt de orthofotoproductie uitgevoerd. De digitale orthofotoplans worden als mozaïkbeeld per gemeente en per kaartblad met een pixelgrootte van 25 cm ter beschikking gesteld.

  • De digitale kadastergegevens zijn een exacte kopie van de analoge versie (toestand 1/1/2000). Het zijn topologische vectorgegevens die opgeslagen zijn in het 'Open GIS' systeem van Eurotronics.

  • geofysische metingen van de natuurlijke radioactiviteit (Uranium, Thorium en Kalium) op 120 m boven de grond.

  • geofysische metingen van het natuurlijk magnetisme uitgevoerd boven België en Luxemburg

  • Kadastrale percelen van het natuurinrichtingsproject Uitkerkse Polder (toestand bij aanvang van het project, eind 1999). Deels gelegen in de gemeenten De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

  • Dit tabellarische bestand bevat alle geschiktheidscijfers die in het kader van de Belgische bodemkartering gepubliceerd zijn voor de bodemseries (legendeëenheden van de Belgische bodemkaart 1:20.000) in de verklarende teksten die de gedrukte bodemkaartbladen vergezellen. De gegevens zijn geëxtraheerd uit verklarende teksten die in het Nederlands zijn gepubliceerd. Het gebied dat hierdoor bedekt wordt komt in grote lijnen overeen met het Vlaamse Gewest. Deze geschiktheidcijfers zijn vastgesteld in de periode tussen 1949 en het einde van de jaren 70. De beoordeelde teelten moeten in deze historische context geplaatst worden.

  • Digitale versie van de gedrukte 1:20.000 bodemkaart voor het Zoniënwoud. De legendeëenheden zijn gedefiniëerd als de concatenatie van klassen voor (i) geologisch van de bovengrond afwijkende substraat, (ii) textuur (granulometrie) van de bovengrond, (iii) natuurlijke ontwatering, (iv) profielontwikkeling, (v) variante van de profielontwikkeling, (vi) variante van het moedermateriaal, (vii) aard van de stenige bijmenging voor stenige textuurklassen en (viii) fase (aanduiding van dieptekarakteristieken).

  • De databank bevat gegevens over de beschrijving en de analyseresultaten van de bosbodemprofielen in Vlaanderen beschreven tijdens de nationale bodemkartering van België (1947-1973). Toen situeerden zich 669 van de 6797 profielen in Vlaanderen onder bos. Gegevens omtrent de profielbeschrijving, de beschrijving en de analyseresultaten van de verschillende horizonten en de vegetatiebeschrijving rondom het profiel werden opgenomen in de databank. Daaraan worden de gegevens van de oppervlaktemonsters, tevens bemonsterd tijdens de bodemkartering, toegevoegd. Vanuit deze databank kunnen de lokaties worden gevisualiseerd in een GIS.

  • De inventarisatie van potentieel verontreinigde sites gebeurt in opdracht van de OVAM en de vijf Vlaamse provincies. Gegevens omtrent historiek, administratieve en geografische situering, geologische en hydrogeologische bodemopbouw worden samengebracht op een standaardinventarisatieformulier. Veldwerk wordt in deze fase nog niet uitgevoerd.