From 1 - 10 / 178
  • Weergave van de verschillende woonerven in Antwerpen.De laag is gebaseerd op segmenten uit het wegenregister.

  • De parkeervakken in het betaald parkeerareaal van Antwerpen werden door Teccon in 2018 geinventariseerd waarbij de parkeervakken ingetekend werden met een accuratie van 30cm en hun bestemmingen (inclusief venstertijden) werden geinventariseerd. Deze laag is een selectie van de huidig geldende parkeervakken waarvoor bestemming parkeerplaatsen voor personen met een handicap , geldt zonder een regime van venstertijden.

  • De Parkeervakken in het betaald parkeerareaal van Antwerpen werden geinventariseerd door Teccon in 2018 waarbij ze ingetekend werden met een accuratie van 30cm en hun bestemmingen (inclusief venstertijden) werden geinventariseerd. De parkeervakken worden dagelijks bijgehouden en opgevolgd.

  • De kaart geeft de ligging van 3 geologische profielen weer in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen (v1.1) tot max. -40mTAW. De profielen zijn te bekijken in pdf via een link in de attributentabel.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene, Quartaire, klei in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. Deze slappe kleien zijn weinig gecompacteerd. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor klei in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb als delfstof.

  • De kaart toont gecombineerde informatie over de dikte en diepte van de top van de Formatie van Boom in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De Formatie van Boom bestaat voornamelijk uit sterk gecompacteerde hoogwaardige klei en silt. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb als delfstof. De kaart is gebaseerd op de 3D geologische modellagen van de top en basis van de Formatie van Boom in het Ondiep (lagen)Model van Antwerpen v1.1.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene veenvoorkomen in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor veen in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet of projecten met ondergrondse impact. Het aanwezige veen moet maximaal bewaard blijven.

  • De kaart toont informatie over de dikte en diepte van de top van de Holocene, Quartaire, veen en klei in het projectgebied van het Ondiep Model van Antwerpen. De slappe kleien zijn weinig gecompacteerd. De kaart is gemaakt op basis van lithofractie >60% voor de som van het aandeel van veen en klei in de voxels toegekend aan het Holoceen in het Ondiep (voxel)Model van Antwerpen v1.1. Deze kaart kan verkennend gebruikt worden bij onderzoek in aanloop van toekomstig grondverzet en het potentieel hoogwaardig inzetten van uitgegraven grond, vb klei als delfstof; of bij projecten met een impact in de ondergrond. Het veen moet maximaal bewaard worden.

  • Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 201 6 . Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter L eve . Het L eve -niveau is het jaargemiddelde geluidsniveau tijdens de avond (19u-23u ). Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

  • LNE - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid   Strategische geluidsbelastingskaart voor de stad Antwerpen betreffende industrie volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 201 6 . Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast des avonds en des nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.  Creatiedatum: 2014-02-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-06-01T00:00:00  Beheer: Els Van Duyse  Contact: els.vanduyse@stad.antwerpen.be - lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be - duurzame.stad@stad.antwerpen.be