From 1 - 10 / 34
  • Deze datasets bevatten een wijkindeling voor heel Vlaanderen, steeds gebaseerd op de statistische sectoren. Elke wijk bestaat uit minstens één sector, en elke sector wordt aan niet meer of minder dan één wijk toegekend. We volgen hierbij bij de indeling die gemeenten zelf hanteren. Indien we geen weet hebben van een sector-gebaseerde indeling van de gemeente zelf, dan kan dit aangevuld worden met een NIS7-gebaseerde indeling. Meer context via de projectfiche https://github.com/provinciesincijfers/gebiedsniveaus/tree/master/gemeente_statsec_wijken

  • Zware metalen komen van nature voor in het milieu maar worden ook uitgestoten door o.a. industrie, transport en bij de verbranding van fossiele brandstoffen en afval. Ze verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen op die manier langs onze neus en mond in ons lichaam binnen dringen. In hogere concentraties kunnen ze lichamelijke schade toebrengen.

  • Gegevens per gemeente over de toepassing van het algemeen waterverkoopreglement: aantal klanten watermaatschappij, werking lokale adviescommissie, minnelijke schikking,...

  • Hier vind je per leveringsgebied de kwaliteitcijfers van het drinkwater en het validatieprogramma die de kwaliteit van de aangeleverde cijfers valideert.

  • Het is om verschillende redenen belangrijk de evolutie van de grondwaterstanden op te volgen, o.a.:de impact van grondwaterwinning op de afgesloten watervoerende lagen en dus de beschikbaarheid van grondwater;de impact van weer en klimaat op de freatische grondwaterstand;de relatie tussen de grondwaterstand enerzijds en vooral grondwaterafhankelijke ecosystemen en basisvoeding van oppervlaktewater anderzijds. In freatische grondwaterlagen zijn de effecten van de recente droogteperiodes duidelijk zichtbaar.In de afgesloten grondwaterlagen worden dalingen vooral toegeschreven aan te hoge grondwaterwinningen. In de afgesloten grondwaterlagen zijn er echter ook heel wat stijgingen die wellicht toegeschreven kunnen worden aan de afbouw van grondwaterwinningen.

  • Een gezin in Vlaanderen bestaat in 2022 gemiddeld uit 2,3 personen. Dit gemiddeld gezin heeft een gemiddeld kraanwaterverbruik van 70 m³ per jaar of 84 liter per persoon per dag.

  • De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

  • Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen vanaf 1990, voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's, SF6 en NF3).Vanaf 2005 loopt het Europees Emissiehandelsysteem (ETS). Dit omvat de belangrijkste emissies van de energiesector en de industrie. Daartoe wordt vanaf 2005 ook een opsplitsing gemaakt van de totale broeikasgasuitstoot in een ETS- en een niet-ETS-deel (emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele kleine onderdelen van de sectoren industrie en energie).

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode vanaf 1990, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

  • Jaarlijkse gegevens uit het subsidieregister