From 1 - 10 / 28
  • Iriscare is vanaf 1 januari 2019 het uitgelezen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.Als gevolg van de 6de Staatshervorming is Iriscare bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in Brussel.

  • Het?Departement Werk en Sociale Economie?staat in voor beleidscoördinatie en -ontwikkeling en voor de opvolging, de monitoring en de handhaving (inspectie) van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Daarnaast zorgt het ook voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector en de sociale economie in Vlaanderen. Via verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid. WSE is de Vlaamse bron van de gegevens betreffende loopbaanonderbrekingen. Tot slot staat het in voor het beheer van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen.

  • De Federale Pensioendienst (FPD) is op 1 april 2016 ontstaan als fusie van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor de gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden van de privésector en de Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS) voor gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden uit de openbare sector. Deze nieuwe entiteit houdt zich zowel met werknemers- als ambtenarenpensioenen bezig.

  • Een OCMW, voluit ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt. De gegevens aangaande de leefloonbedragen en -periodes worden bepaald door de OCMW’s. Via de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de KSZ worden deze gegevens door middel van twee diensten via MAGDA ontsloten.

  • De Vlaamse Sociale Bescherming((opent in nieuw venster)) bestaat uit drie tegemoetkomingen: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor mensen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Sinds 1 januari 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen onder de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

  • Deze webservice biedt de mogelijkheid aan de openbare instellingen en aan verschillende gemachtigde organisaties om de informatie met betrekking tot de betalingen wegens handicap die door de verschillende authentieke bronnen worden beheerd, te raadplegen.

  • Deze publicatie geeft op basis van het INSZ-nummer informatie over de pensioenrecht(en) van een persoon.

  • Deze webservice laat toe om de sociale statuten van een persoon op te vragen.

  • De FOD Sociale Zekerheid vervult drie opdrachten i.v.m. sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude. Een belangrijk Directoraat-Generaal is het DG Personen met een Handicap, die instaat voor de erkenning van personen met een handicap en de sociale ondersteuning van deze personen.

  • Deze webservice laat toe om de actuele sociale statuten van een persoon op te vragen.