From 1 - 3 / 3
  • De GISlaag ‘Historische graslanden langs Waterlopen in Vlaanderen’ is een digitale verankering van een kartering van graslandvegetaties die in de jaren 1957 tot 1960 werd uitgevoerd, langs een aantal belangrijke waterlopen in Vlaanderen. In totaal werden ruim 35 000 ha gekarteerd. De kartering wordt uitvoerig beschreven in Andries & Van Slycken (1962). Het doel van de studie was de landbouwkundige waarde van de graslanden in beeld te brengen De gegevens zouden toelaten om gericht maatregelen te nemen om de agrarische waarde ervan te verbeteren. De historische kartering geeft een beeld van de toestand in valleigebieden voorafgaand aan de belangrijke waterhuishoudkundige ingrepen in valleigebieden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ze is daarom bijzonder waardevol en de kaarten vormen een uniek historisch document omdat op uniforme wijze informatie werd verzameld over grote oppervlakten, bijna vlakdekkend. De kartering werd uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Grasland en Groenvoederonderzoek, een voorloper van het ILVO en gefinancierd door het IWT. De digitalisering werd uitgevoerd door het INBO.

  • Kaderend in CORINE programma, gerealiseerd t.b.v. Europese Unie. De databank bevat voor de 12 lidstaten, landgebruiksinformatie, schaal 1/100.000, op basis van 44 klassen in 3 hiërarchische niveau's overeenkomstig de CORINE nomenclatuur.

  • AARDEWERK is een databestand met de beschrijving en analyseresultaten van 13.033 bodemprofielen en 69.600 geassocieerde bodemhorizonten. Voor 475 profiellocaties ontbreekt de georeferentie. Deze bodemprofiel- en -horizontinformatie (58 variabelen) is verzameld tijdens de systematische bodemprofielstudie, die tussen 1949 en 1971 werd uitgevoerd in België, onder auspiciën van het Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw. Het Centrum voor Grondonderzoek van de Rijksuniversiteit Gent met afdelingen aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Facultés des Sciences Agronomiques de Gembloux stond in voor de realisatie van deze studie.