From 1 - 10 / 216
  • Dit rapport toont de evolutie van de netto emissies vanaf 2010 per sector voor een gebied naar keuze.

  • De laag- en gebiedsfactoren vormen een bijlage bij het decreet van 24 januari 1984: maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

  • Overzicht per gemeente van de integrale prijs per m³ voor de eigen waterwinners bij lozing van afvalwater in riolering of op oppervlaktewater.

  • n het overzicht van de tarieven vind je voor de drie onderdelen van de integrale waterfactuur:de tarieven van het vastrechtde korting op het vastrecht per gedomicilieerdede tarieven voor de berekening van de variabele prijsOmdat de totale prijs kan variëren in functie van het aantal gedomicilieerde personen, vind je in het overzicht voor gezinnen ook de prijs voor het gemiddelde verbruik van verschillende type-gezinnen.

  • Raadpleeg de tarieven voor het waterverbruik van een gezin (basis- en comforttarief)

  • In 2020 werd bij gemiddeld 33 % van de meetputten een overschrijding van de norm van 50 mg nitraat per liter vastgesteld.De toestand is licht verbeterd, maar de laatste jaren is er een stagnatie.Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater en kunnen de natuurwaarden verstoren.

  • Een gemiddeld huishouden van 2,3 personen verbruikt gemiddeld 74 m³ kraanwater per jaar (gegevens voor Vlaanderen in 2021*).Een gezin met deze samenstelling en dit kraanwaterverbruik betaalt in de verschillende Belgische regio’s (incl. btw):Vlaanderen: €400Brussel: €315 Wallonië: €409

  • Bij de verbranding van hout en fossiele brandstoffen (hoofdzakelijk diesel) komt er o.a. fijn stof (PM10?en PM2.5) en zwarte koolstof (BC) vrij. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid, onder meer door luchtweginfecties, astma, dichtslibben van bloedvaten en het veroorzaken van kanker. Zwarte koolstof (BC) is een onderdeel van fijn stof. Daarnaast bestaat er ook nog OC (organische koolstof) en brown carbon dat een onderdeel is van OC. Houtverbranding draagt meer bij aan de fijnstofconcentraties in de lucht?dan verbranding van fossiele brandstoffen. De verbranding van fossiele brandstoffen heeft doorgaans een grotere bijdrage aan de zwartekoolstofconcentratie in de lucht dan houtverbranding.

  • Net als elders in de Noordzee neemt ook voor de Belgische kust de watertemperatuur aan het zeeoppervlak duidelijk toe.Voor het zoutgehalte (saliniteit) en de zuurtegraad (pH) van het zeewater voor onze kust zijn momenteel nog geen meetreeksen voorhanden die langetermijnanalyse toelaten.Meetreeksen van golfhoogten en windsnelheden op/aan zee laten geen duidelijke klimaattrend zien.

  • Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid; dit geldt zowel voor PM10 als voor PM2,5 De grootste gezondheidsimpact is door PM2,5 omdat kleinere deeltjes dieper in de longen kunnen doordringen. Elke Vlaming wordt blootgesteld aan te veel fijn stof volgens de WGO-advieswaarden. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door PM2,5 in Vlaanderen in 2021 wordt geschat op ongeveer 4200.