From 1 - 7 / 7
  • Zware metalen komen van nature voor in het milieu maar worden ook uitgestoten door o.a. industrie, transport en bij de verbranding van fossiele brandstoffen en afval. Ze verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen op die manier langs onze neus en mond in ons lichaam binnen dringen. In hogere concentraties kunnen ze lichamelijke schade toebrengen.

  • Overzicht van de trends weer van de zware metalen in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010.Hier worden enkele de metalen getoond waarvoor op minstens 10 meetplaatsen een trendanalyse uitgevoerd kon worden. (n= aantal geanalyseerde meetplaatsen)

  • Metalen zijn niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen. Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.Bedrijven hebben voor de meeste metalen een klein aandeel in de netto-emissies naar oppervlaktewater.Zowel de bruto- als de netto-emissies van zware metalen door bedrijven zijn gedaald.

  • Weergave van de sectoraandelen weer van de emissie van de zware metalen As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn naar de lucht.

  • Deze indicator toont de concentraties van de zware metalen cadmium (Cd), lood (Pb), nikkel (Ni) en en het metalloïde arseen (As) in de omgevingslucht in Vlaanderen. Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen via de neus of mond worden opgenomen in het lichaam. Dit kan de gezondheid schaden, afhankelijk van de opgenomen hoeveelheid en de tijdsduur van de opname. As, Cd en Ni zijn kankerverwekkend; lood is waarschijnlijk carcinogeen voor mensen (zie de indicatoren Blootstelling aan As, Cd en Pb).

  • de concentratie aan de zware metalen arseen (As), cadmium (Cd), lood (Pb) en nikkel (Ni)werd gemeten in fijn stof (PM10-fractie)

  • Overzicht van de trends van de zware metalen in oppervlaktewater in Vlaanderen voor de periode vanaf 2010.