From 1 - 5 / 5
  • benzo(a)pyreen (BaP) behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)verwarming met hout(kachels) is verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot van BaPde uitstoot door verwarming met steenkool en, in mindere mate, stookolie daalde sterk in de periode vanaf 2000 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en de verjonging van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • de ozonvormende stoffen stikstofoxiden (NOx (NO2)), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), koolstofmonoxide (CO) en methaan (CH4) worden ook ozonprecursoren genoemd. Ze hebben een verschillend aandeel in de troposferische ozonvorming.

  • de ozonvormende stoffen stikstofoxiden (NOx (NO2)), koolstofmonoxide (CO), methaan (CH4) en niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) worden ook ozonprecursoren genoemd. Ze hebben een verschillend aandeel in de troposferische ozonvorming.

  • De term Vluchtige Organische Stoffen (VOS) dekt een grote verscheidenheid aan organische stoffen met een dampspanning van minstens 0,1 kPa bij normale temperatuur en druk. Niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) komen in de atmosfeer terecht door:• industriële procesemissie• industrieel en huishoudelijk gebruik van solventen (o.a. in verven, ontvetters en ontvlekkers) via verdamping• verbrandingsprocessen• uitstoot door transportEen aantal niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride, 1,3-butadieen). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en in de vorming van secundair fijn stof. Enkele NMVOS, voornamelijk van industriële oorsprong, veroorzaken geurhinder.

  • Samenvatting: Sinds 1 februari 2017 zijn de Antwerpse binnenstad en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen deze stadsdelen niet meer in rijden. De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. De LEZ geldt voor personenauto's, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen. En dat zeven dagen per week, 24 uur per dag. De LEZ geldt niet voor bromfietsen en moto's. Voor meer info, https://www.slimnaarantwerpen.be/lez - https://www.slimnaarantwerpen.be/lez Doel: Overzicht LEZ zone. Aanmaak: Intekening.