From 1 - 6 / 6
  • Deze data wordt dagelijks bijgehouden en is dus steeds up to date Samenvatting: Het grafisch register is een overzicht van de gebieden waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing, en eventuele kapitaalschade- of een gebruikerscompensatie), zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings-of vrijstellingsgronden. Meer info op www,ruimtelijkeordening,be rubriek wetgeving en op www,codex,vlaanderen,be zoekterm "gebruikerscompensatie". Zie ook http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12466 Doel: Het grafisch register biedt een overzicht van de mogelijke bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade. De horizontale arcering wijst op mogelijke gevallen van planbaten, de verticale arcering wijst op mogelijke gevallen van planschade, de gekruiste arcering wijst op mogelijke gevallen van kapitaalschade of gebruikersschade. Aanmaak: Er wordt een geografische overlay gedaan van de bronbestemming met de geplande doelbestemming. De bronbestemming kan een gewestplan bestemming zijn, een BPA bestemming of de bestemming van een voorgaand RUP. De doelbestemming is de laag met bestemmingen die in de laag van de grondvlakken van elk RUP / BPA zijn terug te vinden (gv-laag).

  • Het Decreet op de Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (verder DRO) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen en bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) vervangen wordt door zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).Deze plannen worden opgemaakt om uitvoering te geven aan de ruimtelijke structuurplannen en worden bijgevolg steeds opgemaakt vertrekkende vanuit de visie van dergelijke strategische beleidsplannen.Een RUP bevat elementen van bestemming, beheer en inrichting. Deze informatie zit vervat in stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op een stuk grondgebied en bijgevolg een ruimtelijke link hebben (al dan niet perceelsgebonden).Artikel 63 van het DRO bepaalt dat gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zones kunnen aanduiden waar een recht van voorkoop geldt. Dit wordt mee opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.Bovendien kunnen meerdere instanties begunstigd worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt aldus de rangorde.Volgens het DRO worden er RUPs opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau (art 37). Deze dataset is voorlopig nog in opbouw.

  • Web Map Service met afbakeningen Recht van voorkoop.

  • Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop

  • Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (B.S. 21/01/2015). Het decreet complexe projecten definieert een “complex project” als een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt. Dit decreet vermeldt een aantal criteria waaruit dit groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang kan blijken. Het voorkooprecht binnen deze complexe projecten kan uitgeoefend worden ter verwezenlijking van een voorkeursbesluit of een projectbesluit bij verkoop van een onroerend goed dat ligt in de gebieden die afgebakend zijn als gebieden waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

  • Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop.