From 1 - 7 / 7
  • Web Map Service met afbakeningen Recht van voorkoop.

  • Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop

  • Directe downloadservice voor de jachtterreinen

  • Web Map Service met data over de goedgekeurde jachtterreinen en de werkingsgebieden van Wildbeheereenheden.

  • Gebieden met recht van voorkoop, Vlaams Ecologisch Netwerk en Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk:Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 37, §1, 1° en 3° van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S. 10/01/1998).Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) omvat de Grote Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Met uitzondering van de onroerende goeden die zijn uitgesloten door de Vlaamse Regering, is in de gebieden van het VEN een Vlaams voorkooprecht ingesteld.Het Integraal Verbindings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat de Natuurverwevingsgebieden (NVWG) en de Natuurverbindingsgebieden (NVBG). De Vlaamse Regering kan binnen de groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, die gelegen zijn binnen het IVON, een perimeter afbakenen waarbinnen een Vlaams voorkooprecht is ingesteld.Het digitaal bestand is geen juridisch document.

  • Directe downloadservice voor de jachtterreinen.

  • Directe downloadservice voor de gebieden met recht van voorkoop.