From 1 - 5 / 5
  • De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is er rekening gehouden. De vernieuwde BWK, versie 2, probeert, in vergelijking met de versie 1, aan meer vereisten en noden te voldoen, zowel inhoudelijk als op het gebied van nauwkeurigheid.

  • Geografisch vectoriële lijnen-dataset met de verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen van het Vlaamse Gewest. De informatie is de samenvoeging van de resultaten van de studie 'Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest' die werd uitgevoerd door de Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Biologie. in opdracht van het Ministerie van de Vlaanse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Water. Dit onderzoek is is uitgevoerd in de periode 1998 - 1994.Het basisbestand is gemerkt met de oude COI waterlopencode.Niet meer geactualiseerd sinds 31/12/2004.

  • Afbakening van de gebieden vermeld in Art.15 van het Mestdecreet waarbij aan elk gebied specifieke bemestingsnormen en een bepaald uitrijregime verbonden zijn.

  • Alle geklasseerde en niet geklasseerde waterlopen op het ogenblik van de ondertekening van de akte van de ruilverkaveling WONTERGEM op 12 december 1997 (gemeenten Deinze, Dentergem, Tielt).

  • Deze studie geeft een beeld van de aanwezige fauna (gebruikt in de berekening van de biologische index) in de Reivennen (grondgebied Geel) op 12 oktober 1997