From 1 - 10 / 14
  • benzo(a)pyreen (BaP) behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)verwarming met hout(kachels) is verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot van BaPde uitstoot door verwarming met steenkool en, in mindere mate, stookolie daalde sterk in de periode vanaf 2000 de transitie naar milieuvriendelijkere manieren van verwarmen en de verjonging van het kachelpark is dé uitdaging voor de toekomst

  • de ozonvormende stoffen stikstofoxiden (NOx (NO2)), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), koolstofmonoxide (CO) en methaan (CH4) worden ook ozonprecursoren genoemd. Ze hebben een verschillend aandeel in de troposferische ozonvorming.

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar oppervlaktewater is beperkt.Zowel de bruto- als de netto-emissies van stikstof en fosfor door bedrijven zijn gedaald, maar de laatste jaren zet die daling zich nog amper door.Binnen de bedrijfslozingen heeft handel & diensten het grootste aandeel in de bruto-emissies van stikstof en fosfor. Chemie heeft het grootste aandeel in de netto-emissies.

  • Deze grafiek geeft de evolutie weer van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen voor de periode vanaf 1990, opgesplitst tussen de fracties die wel en niet onder het Europees emissiehandelssysteem vallen (respectievelijk ETS en niet-ETS).

  • De verzamelnaam polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK's omvat honderden chemisch verwante, persistente organische polluenten, variërend in structuur en schadelijkheid.PAK's komen vrij bij onvolledige verbranding, zoals bijvoorbeeld door houtverbranding in kachels en open haarden, verbranding van fossiele brandstoffen (bv. verkeer en gebouwenverwarming), bij productie van staal en cokes, in sigarettenrook, door afvalverbranding (bv. vuurtjes in tuinen).

  • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Indien van toepassing wordt dus rekening gehouden met de zuivering van het huishoudelijk afvalwater door een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.De huishoudens hebben een belangrijk aandeel in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar het oppervlaktewater.De netto-emissies van stikstof en fosfor naar het oppervlaktewater door huishoudens zijn gedaald.

  • Nadat organische stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, worden ze afgebroken. Bij dat proces wordt zuurstof aan het water onttrokken. Voldoende opgeloste zuurstof in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers ecosysteem.Netto-emissies zijn de vuilvrachten die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen.De netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater door huishoudens en bedrijven zijn sterk gedaald.Huishoudens hebben het grootste aandeel in de netto-emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater.

  • elementair koolstof bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele en andere brandstoffentransport heeft grootste aandeel door dieseluitstoottweede grootste bijdrage door huishoudens vooral door houtstookgrootste daling bij uitlaatemissies door wegverkeer dankzij minder vervuilende voertuigen

  • Weergave van de sectoraandelen weer van de emissie van de zware metalen As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn naar de lucht.

  • Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met verschuiving van de klimaatgordels en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. En doordat de meeste broeikasgassen erg lang aanwezig blijven in de atmosfeer, zal de temperatuur op aarde zelfs nog blijven stijgen lange tijd na stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen. Maar hoe lager het niveau waarop de concentraties gestabiliseerd worden, hoe lager de totale temperatuurstijging uiteindelijk zal zijn.De oplopende atmosferische concentratie van broeikasgassen in de 20ste en het begin van de 21ste eeuw wijst het IPCC met meer dan 95 % zekerheid in hoofdzaak toe aan menselijke activiteiten zoals het gebruik van fossiele brandstoffen, landbouw en wijzigingen in landgebruik (bv. ontbossing). En ook al worden de meeste broeikasgassen uitgestoten in het noordelijk halfrond, toch is de concentratie van broeikasgassen overal in de wereld nagenoeg gelijk. Dit komt doordat hun verblijftijd in de atmosfeer voldoende lang is om tot een homogene vermenging te komen.Deze indicator volgt de evolutie van concentratie aan broeikasgassen in de mondiale atmosfeer.