Topic
 

environment

57 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 57
  • De dataset bevat alle actief openbare documenten die onderdeel vormen van de milieueffectenrapportage. Milieueffectrapportage (m.e.r.) beoogt de mogelijke gevolgen van projecten voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens in beeld te brengen opdat deze op een gelijkwaardige wijze (als andere aspecten en belangen) zouden worden meegenomen bij de opmaak van én de besluitvorming over deze projecten.

  • Deze advieskaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets uit artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

  • De kaart met overstromingsgevoelige gebieden fluviaal geeft de gebieden weer die getroffen kunnen worden door fluviale overstromingen. Deze kaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets en de informatieverplichting uit artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

  • In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

  • De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.

  • Deze kaart toont de culturele impact (impact op bouwkundig erfgoed) van een overstroming vanuit waterlopen met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). De culturele impact wordt berekend in functie van de culturele waarde en de waterdiepte uitgedrukt in een relatieve culturele impact score per bouwkundig erfgoed.

  • Deze kaart toont de ecologische impact (impact op aanwezige vegetatie) van een overstroming vanuit waterlopen met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij huidig klimaat. De ecologische impact wordt berekend in functie van het vegetatietype, de waterdiepte, seizoen en frequentie en wordt uitgedrukt in een relatieve ecologische impact score/m².

  • Deze kaart toont de jaarlijkse gemiddelde ecologische impact (impact op aanwezige vegetatie) van overstromingen vanuit waterlopen bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). Het ecologisch risico wordt berekend als een gewogen combinatie van de 3 ecologische schadekaarten met grote, middelgrote en kleine kans, uitgedrukt in een relatieve score/m²/jaar.

  • Deze kaart toont de instellingen die moeilijk te evacueren zijn (ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, scholen) en potentieel getroffen worden door een overstroming vanuit waterlopen bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050).

  • Deze kaart toont de jaarlijkse gemiddelde culturele impact (impact op bouwkundig erfgoed) van overstromingen vanuit waterlopen bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). Het cultureel risico wordt berekend als een gewogen combinatie van de 3 culturele schadekaarten met grote, middelgrote en kleine kans, uitgedrukt in een relatieve score/jaar per bouwkundig erfgoed.