Contact for the resource

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

26 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 26
  • Deze data bevat de locatie van meetpunten in oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. Deze meetpunten zijn representatief voor de toestandsbeoordeling van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2028.

  • Deze advieskaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets uit artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

  • De kaart met overstromingsgevoelige gebieden fluviaal geeft de gebieden weer die getroffen kunnen worden door fluviale overstromingen. Deze kaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets en de informatieverplichting uit artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

  • In deze dataset zitten alle actieve lozende meetputten.

  • Overstromingsgebieden en oeverzones:Overstromingsgebieden en oeverzones, ingesteld en afgebakend conform het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2003).Om de nodige ruimte voor water planmatig vast te leggen kunnen overstromingsgebieden afgebakend worden. Langs waterwegen en onbevaarbare waterlopen kunnen ook oeverzones afgebakend worden, bijvoorbeeld met het oog op een natuurlijke werking van het watersysteem of op natuurbehoud of voor de bescherming tegen erosie of tegen inspoeling van sedimenten, bestrijdingsmiddelen of meststoffen.Binnen deze afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones is een recht van voorkoop van toepassing.

  • Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

  • Deze kaart toont de culturele impact (impact op bouwkundig erfgoed) van een overstroming vanuit waterlopen met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). De culturele impact wordt berekend in functie van de culturele waarde en de waterdiepte uitgedrukt in een relatieve culturele impact score per bouwkundig erfgoed.

  • Deze kaart toont de ecologische impact (impact op aanwezige vegetatie) van een overstroming vanuit waterlopen met een kleine kans, middelgrote kans en grote kans bij huidig klimaat. De ecologische impact wordt berekend in functie van het vegetatietype, de waterdiepte, seizoen en frequentie en wordt uitgedrukt in een relatieve ecologische impact score/m².

  • Deze kaart toont de jaarlijkse gemiddelde ecologische impact (impact op aanwezige vegetatie) van overstromingen vanuit waterlopen bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050). Het ecologisch risico wordt berekend als een gewogen combinatie van de 3 ecologische schadekaarten met grote, middelgrote en kleine kans, uitgedrukt in een relatieve score/m²/jaar.

  • Deze kaart toont de instellingen die moeilijk te evacueren zijn (ziekenhuizen, zorginstellingen, gevangenissen, scholen) en potentieel getroffen worden door een overstroming vanuit waterlopen bij toekomstig klimaat (met klimaatprojectie 2050).