From 1 - 10 / 22
  • De kaart is gebaseerd op interpolatie van de resultaten van de meetstations in Vlaanderen en de omliggende regio's, aangevuld met een hoge resolutie modellering.

  • PM10-stofdeeltjes zijn kleiner dan 10 µm (= 0,01 mm). Er zijn veel verschillende deeltjes qua grootte en samenstelling. Stofdeeltjes worden ofwel rechtstreeks uitgestoten (primair stof) ofwel ontstaan ze in de atmosfeer (secundair stof).

  • De internationale rapporteringen lucht omvatten de emissies conform de internationale en EU-verplichtingen.

  • Dit rapport toont de evolutie van de netto emissies vanaf 2010 per sector voor een gebied naar keuze.

  • Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).

  • Actuele beschikbaarheid van Blue-bike deelfietsen aan de huurlocaties. Dataset ter beschikking gesteld door de Blue-bike Company voor gebruik binnen het EU-project GreenMov, voor test- en demonstratiedoeleinden bij de conversie naar OSLO Passenger Transport Hubs en het opzetten van een Linked Data Event Stream (LDES) met koppeling naar NGSI-LD.

  • Actuele waarden voor alle continue metingen

  • Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.

  • Aandeel van de bevolking blootgesteld aan te hoge NO2-concentratie in lucht

  • verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …verzuring tast ecosystemen aan en vermindert de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteitstikstof heeft naast verzurende ook vermestende effecten; zwavel werkt enkel verzurendde hoogste verzurende depositie vindt plaats in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburgverzurende depositie daalt met 48 % sinds 2000er is vooral een sterke afname van de zwaveldepositie