Creation year

2022

85 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Update frequencies
Scale 1:
Resolution
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 85
  • Locatie en adresgegevens van woningen die op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen staan. De gegevens worden dagelijks geactualiseerd. Volgende types komen voor: woningen die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar werden verklaard op basis van boek 3 in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en woningen die onbewoonbaar werden verklaard door de burgemeester op basis van artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet.Een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid wordt uitgereikt indien een woning niet voldoet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Dit kan zowel voor eengezinswoningen, appartementen, als kamers. In één pand kunnen bijgevolg meerdere woningen op de inventaris staan.

  • Deze data bevat de locatie van meetpunten in oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. Deze meetpunten zijn representatief voor de toestandsbeoordeling van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2028.

  • Gevaarlijke punten zijn locaties die objectief onveilig zijn en waar de afgelopen jaren meerdere (ernstige) verkeersongevallen zijn gebeurd. Die locaties kunnen zowel kruispunten als korte wegsegmenten zijn en worden sinds 2018 jaarlijks bijgehouden in een dynamische gevaarlijke puntenlijst.

  • Resultatenrekening (opbrengsten, kosten en marges) van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw, aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen en met de spreiding tussen de bedrijven.

  • Butterfly monitoring scheme in Flanders, Belgium is a sampling event dataset published by the Research Institute of Nature and Forest (INBO). This dataset contains transect data for butterfly species, collected using a standardized protocol since 1991. Data from 1991-2014 were collected in the INBO Vlinderdatabank (Maes et al. 2016), but have since been migrated to the meetnetten.be database, where new observations are recorded. Here, the dataset is published as a standardized Darwin Core Archive and includes for each sampling event an eventID, date, location and sampling protocol (in the event core), the cloudiness, temperature, and wind force at the time of the event (in the measurement or fact extension) and for each occurrence an occurrenceID, the number of recorded individuals in a transect, lifestage, status (present/absent), vernacular and scientific name (in the occurrence extension). Issues with the dataset can be reported at https://github.com/inbo/meetnetten-occurrences/issues Generalized and/or withheld information: location information is generalized to 5 Universal Transverse Mercator (UTM) grid cells. Original locations are available upon request. We have released this dataset to the public domain under a Creative Commons Zero waiver. We would appreciate it if you follow the INBO norms for data use (https://www.inbo.be/en/norms-data-use) when using the data. If you have any questions regarding this dataset, don't hesitate to contact us via the contact information provided in the metadata or via opendata@inbo.be.

  • Evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de Vlaamse landbouw

  • De WMS Adressenregister laat toe de objecten in het Adressenregister te visualiseren op kaart. In het adressenregister zijn alle adressen in Vlaanderen opgeslagen samen met één of meer puntgeometrieën. De adresgegevens worden beheerd door de gemeenten zoals bepaald in het CRAB-decreet.

  • Deze advieskaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets uit artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

  • De kaart met overstromingsgevoelige gebieden fluviaal geeft de gebieden weer die getroffen kunnen worden door fluviale overstromingen. Deze kaart is vastgesteld door de Vlaamse Regering in bijlage van het watertoetsbesluit en houdt verband met de uitvoering van de watertoets en de informatieverplichting uit artikel 1.3.1.1 en 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

  • Contourenkaart van de actie- en waakgebieden i.k.v. het gebiedspecifieke beleid zoals vastgesteld in de herstelprogrammas voor grondwaterlichamen in ontoereikende kwantitatieve toestand binnen het Centraal Vlaams Systeem, het Brulandkrijtsysteem en het Sokkelsysteem (2022-2027)