Keyword

riolering

26 record(s)
 
Type of resources
Metadata standard
standardName
Available actions
Service types
flanderskeyword
Provided by
status
Topics
Keywords
Contact for the resource
Years
Formats
protocol
domain
Representation types
Scale 1:
INSPIRE themes
From 1 - 10 / 26
  • Directe downloadservice voor de Rioolinventaris Vlaanderen.

  • De rioolinventaris is een extract uit de productiedatabank van de Vlaamse Milieumaatschappij als onderdeel van het Afvalwater Informatiesysteem (AWIS). Het bevat geselecteerde informatie over het netwerk van rioleringen.

  • Web Map Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  • De influentvracht is de vracht van een verontreinigende stof die toekomt op een RWZI. De influentvracht is voornamelijk samengesteld uit huishoudelijke en industriële vrachten. Daarnaast kunnen ook diffuse bronnen, zoals bv. atmosferische depositie, via parasitaire aansluitingen bijdragen tot de influentvracht.De effluentvracht is de restvracht na zuivering van het afvalwater die door een RWZI in oppervlaktewater wordt geloosd. De effluentvracht belast dus het oppervlaktewater. Het aandeel van de RWZI-effluenten in de totale verontreiniging van het oppervlaktewater varieert van 15 % voor stikstof tot 35 % voor chemisch zuurstofverbruik.Het totale debiet dat toekomt op de RWZI's volgt in grote lijnen de jaarneerslag.De influentvrachten zijn gestegen in de periode 2011-2020.De effluentvrachten vertonen geen uitgesproken evolutie.

  • Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Hiervoor deelt het zoneringsplan het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien. De lozingsvoorwaarden huishoudelijk afvalwater zijn opgenomen in Vlarem titel II en zijn verschillend naargelang de zone waarin de lozing van huishoudelijk afvalwater kan ondergebracht worden. Deze laag geeft de afbakening van de clusters in het buitengebied, de zone buiten het centraal gebied. De volgende soorten gebieden zijn opgenomen: 1. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering. 2. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering. 3. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd of opgevangen worden. Hier is een verdere opdeling in: Individueel te optimaliseren buitengebied_IBA-aanwezig; individueel te optimaliseren buitengebied_IBA-gepland; individueel te optimaliseren buitengebied_gesloten opvangsysteem-aanwezig; individueel te optimaliseren buitengebied_gesloten opvangsysteem-gepland.

  • Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Hiervoor deelt het zoneringsplan het grondgebied van de gemeente op in het reeds gerioleerde gebied, het gebied waar nog een collectieve zuivering zal worden voorzien en het gebied waar geen collectieve, maar een individuele zuivering zal worden voorzien. De lozingsvoorwaarden huishoudelijk afvalwater zijn opgenomen in Vlarem titel II en zijn verschillend naargelang de zone waarin de lozing van huishoudelijk afvalwater kan ondergebracht worden. Deze laag geeft de afbakening van het centraal gebied – woonkernen binnen de zoneringsplannen. Centraal gebied betekent dat er al geruime tijd riolering aanwezig is en die is aangesloten op een waterzuivering.

  • Web Coverage Service met data van de Vlaamse Milieumaatschappij. (OGC:WCS overdrachtservice)

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Inrichtingen milieubeheer (geharmoniseerde data).

  • INSPIRE-compatibele directe overdrachtdienst met objecttypes uit INSPIRE Annex III Thema Nutsdiensten en overheidsdiensten - Rioleringsnet (geharmoniseerde data).

  • Directe downloadservice voor het Meetnet Riooloverstorten